קביעת שיחת ייעוץ חינם

עורך דין דיני עבודה

עו"ד דיני עבודה אלברק משקף שנים רבות של עסוק בדיני העבודה.
הנושאים הרלוונטיים ביותר לציבור הרחב בכל הנוגע לעורך דין דיני העבודה הם: 

 1. דיני עבודה פיטורין – וכל המגיע מהם לעובד
 2. יחסי העבודה בין העובד והמעסיק 
 3. זכויות בעת לידה ומחלה 
 4. קיום חוקי העבודה 

דיני עבודה פיטורין

המשבר הקשה ביותר בחיי העובד והמעסיק הוא ניתוק יחסי העבודה. משבר זה פוגע הן בעובד והן במעסיק. העובד מאבד את ביטחונו הכלכלי הבסיסי (פרנסתו ופרנסת משפחתו) והמעסיק – מאבד עובד אשר ממלא פונקציה בארגונו, וכעת יידרש גם לפצות את העובד, וגם לקלוט עובד אחר תחתיו על כל המשתמע מכך (הכשר עובד חדש, יצירת מערכת יחסים, פגיעה בהספק, לימוד העובד ועוד). כל עוד תחת הספק אם העובד החדש יקלוט את העבודה וימלא את הפונקציה שהתפנתה במהרה, או שיידרשו עוד כמה צעדים.

הליך הפיטורין קבוע בחוק ובפסיקה וכל כולו עקרון השקיפות ותום לב. מספר דוגמאות לכך:

חובת קיום השימוע

לפני הפיטורים יש לקיים את השימוע עם העובד.

 • על המעסיק לזמן את העובד לשימוע בפניו קודם שיקבל כל החלטה בענינו, השימוע חייב להתבצע בזמן שיאפשר לעובד להתארגן – למשל בפניה לארגון העובדים שיבואו עימו, לעורך דין דיני עבודה וכד'…
 • הזימון יהיה בכתב ויפרט את סדר היום.
 • השימוע יתנהל בשקיפות, וינוהל פרוטוקול שישקף את הדברים.
 • לאחר השימוע – תתקבל ההחלטה, והמעסיק חייב לוודא שהחלטתו תמת לב!

לאחר קיום השימוע ופיטורין

ככל שהמעסיק החליט לפטר את העובד – שאז  המעסיק חייב:

 • להוציא לעובד  מכתב פיטורין עם ציון הסיבות לפיטורים. 
 • ליתן לעובד הודעה מוקדמת כאשר ככל שמדובר בעובד שעבד למעלה משנה – ההודעה תהיה למצער של חודש ימים. 
 • לשלם לעובד את כל הכספים המגיעים לו.

הכספים המגיעים לעובד מפוטר:

 • פיצויים פיטורין החל מתום שנת עבודה
 • דמי הבראה
 • יתרת דמי חופשה
 • יתרת הפרשות סוציאליות 
 • טופס 106 – המפרט את כל התשלומים והניכויים של העובד במהלך השנה

פיטורין ללא פיצויי פיטורין

מעסיק רשאי לפטר את העובד ללא פיצויי פיטורין למעשה רק במקרי קיצון, בניהם:

 • גניבה מהארגון
 • הפרת חובת האמון
 • קבלת תמורות מלקוחות המעסיק ישירות (שלא דרך המעסיק עצמו)
 • עבירות פליליות שונות – כמו הטרדה מינית וכו'.

ברגיל – נדרשת החלטת בית הדין להכשיר את הפיטורין לא פיצויים לעובד.

איך מחשבים פיצויים?

בדרך כלל פיצויי הפיטורים שווים לסכום שכר החודש כפול מספר שנות העבודה.
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין אשר מאפשר למעסיק ולעובד להסכים על הפקדות לקופה אשר יגיעו לעובד בכל מצב של פיטורין. לעניין זה נדרשת הסכמה מפורשת בין העובד והמעסיק.

משהסכימו העובד והמעסיק על החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין – מדי חודש על המעסיק להפקיד משכר העובד 12.5% ​​(6% בקרן פיצויים, 6.5% בפנסיית קרן). וגם העובד יפקיד 5.5 %  – ואז העובד, במקרה של סיום העבודה, מקבל את כל מה שהצטבר בקרן.

תופעות בעקבות מחלת הקורונה 

מגיפת הקורונה שקרתה בין התקופות 3/2020 ועד 3/2022  הביאה לתופעות הקיימות במשפט העבודה שלא רווחו עד אז והם:

חל"ת ("חופשה ללא תשלום")

חופשה ללא תשלום – מדובר באפשרות למעסיק להוציא את עובדו , בהסכמת העובד, לחופשה ללא תשלום  לתקופה קצובה.
בסופה של התקופה – ישנן למעשה שתי אופציות  – האחת באופן מלא העובד יחזור לעבודתו .האחרת – פיטורי העובד לאחר שימוע.
ככל שהעובד אינו מסכים לצאת לחל"ת – רשאי העובד להתפטר – ויקבל את פיצוי הפיטורין באופן מלא.

פיטורים אחרי חל"ת

ככל שהמעסיק יחליט שלא להחזיר את העובד לעבוד – ויבקש לפטרו – על המעסיק לבצע את תהליך הפיטוין המלא – זימון העובד לשימוע, מתן הודעה מוקדמת.  מכתב פיטורין, תשלום כלל שכרו ותנאיו הסוציאליים של העובד (דמי הבראה, חופשה, ביגוד, דמי מחלה, פיצויי פיטורים).

תנאי העבודה 

תנאי העבודה מהווים עניין  לעובד.
בדרך כלל – תנאי העובדה נקבעים מראש בהסכם העבודה בקליטת העובד.
אולם וברגיל – ועם המשכות יחסי העבודה – תנאי העבודה משתנים, ושינוי זה אינו מקבל ביטוי בכתב.
כך למשל – שעות העבודה – כל הנוגע לעבודה בשעות נוספות , והתגמול עבוד שעות נוספות אילו.
כל נושא הבונוסים המגיעים לעובד ובאילו תנאים, תנאי העבודה – רכס, טלפון, נסיעות בארץ ולחו"ל, השתלמויות, וכל כיוצא בזה.

לידה ומחלה 

הולדת תינוק הינה אירוע מבורך. לידה מקנה לעובדת הגנות מיוחדות – העקרית – הגנה מפני פיטורין.
המעסיק מוצא עצמו נדרש להתמודד על מציאות משתנה – שאינו יכול היה לשלוט בה – של עובדת המצויה בהריון, והדבר מביא מן הסתם לשינוי במצבה הגופני והנפשי. שינוי בתפוקה, שינוי בהשתלבות בארגון.
אלא שהעובדת מוגנת מפיטורין – למעט בנסיבות חריגות שאינן קשורות בהריון העובדת.
במקרה שכזה נדרש אישור מיוחד קודם לפיטורין של הממונה על  עבודת נשים. ככל שלא יתקבל – יהיה המעסיק מנוע מלפטר את העובדת!!!

חוקי העבודה 

חוקי העבודה מגדירים את זכויות העובד  ושומרים עליהם.
הפרת חוקי העבודה יכל ויביאו לקנוס את המעסיק הן בקנסות לטובת המשינה והן לקנסות לטובת העובד הנפגע. חוקים כגון: חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק דמי מחלה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים, חוק יסוד חופש העיסוק וחוקים נוספים.

חוק הגנת השכר

חוק זה מסדיר את נושא שמירת שכרו של העובד -חובת תשלומו של השכר במועד  ואיסור הלנתו  על ידי המעביד. זכות העובד לקבלת שלוש השכר המפרט את כל רכיבי שכרו.
חוק שכר מנימום – קובע את מינימום השכר אותו יקבל כל עובד עבור עבודתו.

חוק שעות העבודה והמנוחה

קובע את משך  יום העבודה , משך שבוע העבודה (חמישה ימים ) ומשך חודש העבודה – 182 שעות. כאשר  כל שעה נוספת מזכה את העובד בגמול שעות נוספות. כך נקבע גם יום המנוחה השבועי לכל עובד. החוק מגדיר את התמורה בגין שעת עבודה נוספת על השעות הקבועות בימי שבת וחג.

חוק חופשה שנתית

מגדיר את כמות ימי החופשה אותם רשאי לקבל כל עובד  ואת אופן הענקם לעובד – בתאום עימו כמובן, כאשר חלק מימי החופשה הינם ימי חופשה בתשלום מלא.

חוק דמי מחלה

מכיר בזכותו של העובד לתגמול  למרות היותו חולה ונעדר ממקום העבודה .החוק קובע את גובה התשלום בגין כל יום מחלה , החל מהיום השלישי וכדומה.

חוקי מגן נוספים

 • חוק הודעה לעובד
 • חוק הודעה מוקדמת (לפיטורים ולהתפטרות)
 • חוק החניכות
 • חוק חופשה שנתית
 • חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 • חוק חיילים משוחררים
 • חוק שירות התעסוקה
 • חוק יישוב סכסוכי עבודה
 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה
 • חוק גיל פרישה
 • חוק עובדים זרים
 • חוק הגנה על עובדים
 • חוק עבודת הנוער
 • חוק עבודת נשים
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
 • חוק שכר מינימום

החוקים הללו ונוספים נועדו לקבוע ולשמור זכויות העובדים.
עורך דין אלברק מומחה לדיני עבודה ובקיא בהם ושילובם בנושאים השונים להם הוא נדרש.

עורך דין דיני עבודה

בית הדין לעבודה הוא המוסמך לדון בכל הנוגע לדיני העבודה. סמכותו ייחודית.
עורך דין אלברק בקיא ביותר בדיני העבודה וייצוג עובדים ומעסיקים. לאורך השנים הופיע בבית השין האזורי, ובבית הדין הארצי והצלחותיו מרשימות אופן המיטבי. הייעוץ המשפטי על ידי עו"ד אלברק המנוסה יביא למקסום זכויות באופן המיטבי לעובד ולמעסיק.
ומכאן שהבחירה בעו"ד אלברק בהיותו עתיר ניסיון מעשי בתחום.

במשרד עורכי דין לדיני עבודה עוסקים בין היתר גם בהסכמים קיבוציים, הסכמים אלו נחתמים בין קבוצות עובדים מאוגדים בארגון אל מול מעביד, ארגון מעבידים או קבוצת מעבידים. הסכמים יכולים להיות ספציפיים לסקטור מסוים, אזור גאוגרפי, חתך אוכלוסייה או הסכמים קיבוציים כלליים החלים על כלל המשק.

שירותים נוספים

צרו קשר

איש עצוב בשיחת פיטורין בטלפון מחפש עורך דין דיני עבודה בלפטופ

שנדבר על זה?

השאירו פרטים ואעזור לכם ככל הניתן!

מעבר לוואצאפ
היי,
אני עו"ד יוסף אלברק, אשמח לעמוד לשירותכם, לייצג אתכם ולייעץ לכם ככל שאוכל.